top of page

Eigen Haard

Eigen Haard

Woningcorporatie Eigen Haard bezit en beheert ongeveer 50.000 woningen in de regio Amsterdam. Om dit te faciliteren, is er een complex ERP-systeem beschikbaar waarin alle klant-, activa-, contract- en operationele gegevens op een gecontroleerde manier worden beheerd. 


Dit ERP-systeem is echter star en moeilijk te veranderen. Geïnitieerd door interne bronnen, implementeert Eigen Haard zijn Bizagi-platform. We hebben dit platform geprofessionaliseerd om wendbaarheid en bedrijfsgroei mogelijk te maken. 

Housing corporation Eigen Haard owns and manages about 50,000 houses in the greater Amsterdam region. To facilitate this, a complex ERP system is available where all customer, asset, contract and operational data is managed in a controlled way.


However, this ERP system is rigid and difficult to change. Initiated by internal resources, Eigen Haard implements its Bizagi platform. We have professionalized this platform to enable agility and business growth.

Uitdagingen 


Bizagi werd geïmplementeerd door interne bronnen zonder ervaring met het platform. Hoewel Bizagi een oplossing met weinig codering is, vereist het ervaring en specifieke kennis om met dit soort strategische en organisatie brede initiatieven een solide basis te implementeren. De initiële implementatie was operationeel maar niet solide en adaptief. Voor de volgende fase in het programma begreep het management dat ervaren Bizagi-professionals van cruciaal belang waren. 

The challenge


Bizagi was implemented by internal resources without experience with the platform. Although Bizagi is a low-coding solution, it requires experience and specific knowledge to implement a solid foundation with this kind of strategic and organization wide initiatives. The initial implementation was operational but not rock solid and adaptive. For the next phase in the program, the management understood that experienced Bizagi professionals were critical.

The solution


After an audit of the current Bizagi platform we have presented a report which indicated the burning issues and points of improvement. An assessment was also done to facilitate alignment with the industry reference architecture model (CORA). Key findings were a redesign of modular (atomic) functionality in subprocesses, standardization of the interfaces with the legacy ERP and a redesign of the data model to facilitate the CORA model. After that, a team of dedicated consultants started working at a gradual change of the backbone in Bizagi.


Unfortunately there was no room for a radical redesign of the data model. Alternatively we mapped the existing data model to the reference data model, which stimulated the cooperation with other partners in the industry. Also, we refurbished the current processes step by step by applying the new building blocks.

De oplossing 


Na een audit van het huidige Bizagi-platform hebben we een rapport gepresenteerd waarin de dringende problemen en verbeterpunten werden aangegeven. Er werd ook een beoordeling uitgevoerd om afstemming met het industriële referentie-architectuurmodel (CORA) te vergemakkelijken. Belangrijke bevindingen waren een herontwerp van modulaire (atomische) functionaliteit in deelprocessen, standaardisatie van de interfaces met het bestaande ERP en een herontwerp van het datamodel om het CORA-model te faciliteren. Daarna begon een team van toegewijde consultants aan een geleidelijke verandering van Bizagi. 


Helaas was er geen ruimte voor een radicaal herontwerp van het datamodel. In plaats daarvan hebben we het bestaande datamodel toegewezen aan het referentiedatamodel, wat de samenwerking met andere partners in de industrie stimuleerde. Ook hebben we de huidige processen stap voor stap opgeknapt door de nieuwe bouwstenen toe te passen. The impact


After one year of redesign and partial re-implementation, Eigen Haard was ready to start developing new processes on the applied BPM framework that we introduced. New functionality was added, like the Supplier Portal and the financial integration. New processes were also developed, supporting the core processes which elevated the BPM platform to a higher, professional level. Eigen Haard's bravery to make these fundamental changes in an already existing BPM solution paid off in the following years. Development of new processes could now be completed in only 40% of the original time and reusability of components saved over 25% in project costs.

De gevolgen


Na een jaar van herontwerp en gedeeltelijke her implementatie was Eigen Haard klaar om nieuwe processen te starten op het toegepaste BPM-framework dat we introduceerden. Nieuwe functionaliteit werd toegevoegd, zoals het Leveranciersportaal en de financiële integratie. Er werden ook nieuwe processen ontwikkeld, die de kernprocessen ondersteunden en het BPM-platform naar een hoger, professioneel niveau tilden. De moed van Eigen Haard om deze fundamentele veranderingen aan te brengen in een al bestaande BPM-oplossing wierp zijn vruchten af in de daaropvolgende jaren. De ontwikkeling van nieuwe processen kon nu worden voltooid in slechts 40% van de oorspronkelijke tijd en herbruikbaarheid van componenten bespaarde meer dan 25% in projectkosten.

bottom of page