top of page

First Climate

First Climate

Onze klant, First Climate, houdt zich bezig met het neutraliseren van CO2 en helpt organisaties in de private en publieke sector bij het bereiken van hun klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen.  

Our client, First Climate, offers solutions to assist organizations in the private and public sectors in achieving their climate and sustainability goals.

Uitdagingen


First Climate zag de noodzaak om klanten met leveranciers te verbinden en wilden een manier vinden om het handmatige backoffice-verkoopproces om te zetten in een effectieve commerciële en gebruiksvriendelijke oplossing. Dus hadden ze een platform nodig dat niet alleen e-commerce kon realiseren, maar ook kon evolueren naar een volledig uitgerust klantrelatieportaal.


Ten tweede was First Climate op zoek naar een oplossing die klanten in staat stelt om individuele klimaatbeschermingsdoelen te definiëren en potentiële besparingen te identificeren. Verder moest het platform ook met andere elementen integreren, zoals een CO2-voetafdrukcalculator en hun back-end Finance and Inventory-systeem. Ze zijn actief in een specifieke, meertalige branche en ze hebben als doel om hun algehele klantervaring te verbeteren.

Challenges


First Climate saw the need to connect customers with suppliers and wanted to find a way to convert the manual back-office sales process into an effective commercial and user-friendly solution. So, they needed a platform that could not only realize e-commerce but also evolve into a fully equipped customer relationship portal.


Secondly, First Climate was looking for a solution that enables customers to define individual climate protection goals and identify potential savings. Furthermore, the platform needed to integrate with other elements, such as a CO2 footprint calculator and their back-end Finance and Inventory system. They are active in a specific, multilingual industry, and their goal is to improve their overall customer experience.

The solution


Due to this broad use case, specific industry, and multiple requirements that involve different business units, we decided with First Climate to develop an e-com platform instead of purchasing an off-the-shelf e-commerce tool. The main reason was the flexibility and speed of development through the use of a low code application development platform (LCAP), which allowed us to achieve a short time-to-value. After a complete (re)design of the process to understand the requirements thoroughly, we ultimately developed a platform called my.FirstClimate. It is a customer experience platform for e-commerce and other online services. It provides highly intuitive and flexible catalog and check-out functionality, as well as integrations with external calculation engines. The extensive fulfillment processes are necessary to enable the generation of well-structured invoices, integration with an EU payment provider, and export to an external financing system with specific requirements. 

 

Through the platform, customers can calculate their CO2 footprint, reduce their future emissions, and offset the remaining emissions. The app is a complete backend solution for First Climate, enabling customer registration, case management, invoice creation, and much more. The app measures and visualizes relevant statistics, including, for example, the number of customers, the number of carbon offset requests, and completed sales. 

 

It was crucial that the styling closely matched First Climate's website to provide a seamless customer experience, and the app is built multilingual to serve both the German and English-speaking markets. The application is integrated with typical tools like Google Analytics that provide First Climate with real-time data. Furthermore, the app is integrated with two Active Directories (ADs) and follows strict EU GDPR guidelines.  

De oplossing 


Vanwege deze brede use case, specifieke industrie en meervoudige vereisten die betrekking hebben op verschillende bedrijfsonderdelen, hebben we met First Climate besloten om een e-com-platform te ontwikkelen in plaats van een kant-en-klare e-commercetool aan te kopen. De belangrijkste reden was de flexibiliteit en snelheid van ontwikkeling door het gebruik van een low code applicatie development platform (LCAP), waarmee we een korte time-to-value konden realiseren. Na een compleet (her)ontwerp van het proces om de requirements zo goed mogelijk te begrijpen, ontwikkelden we uiteindelijk een platform genaamd my.FirstClimate. Het is een customer experience platform voor e-commerce en andere online diensten. Het biedt zeer intuïtieve en flexibele catalogus- en check-out functionaliteit, evenals integraties met externe calculatie engines. De uitgebreide fulfilmentprocessen zijn nodig om het genereren van goed gestructureerde facturen, integratie met een EU-betalingsprovider en export naar een extern financieringssysteem met specifieke vereisten mogelijk te maken. 

 

Via het platform kunnen klanten hun CO2-voetafdruk berekenen, hun toekomstige emissies verminderen en de resterende emissies compenseren. De app is een complete backend-oplossing voor First Climate, waardoor klantregistratie, case management, factuurcreatie en nog veel meer mogelijk is. De app meet en visualiseert relevante statistieken, waaronder bijvoorbeeld het aantal klanten, het aantal Carbon-compensatieverzoeken en voltooide verkopen. 

 

Het was erg belangrijk dat de styling nauw aansloot bij de website van First Climate om een naadloze klantervaring te bieden en de app is meertalig gebouwd om zowel de Duits- als Engels-sprekende markt te bedienen. De applicatie is geintegreerd met typische tools zoals Google analytics dat First Climate voorziet van realtime data. Verder is de app geïntegreerd met 2 Active Directories (AD's) en volgt de applicatie strikte EU GDPR-richtlijnen. 
The results 


For First Climate, the solution offers great value and insight into ongoing activities, how the company grows over time, and helps to better serve customers. It also allows comparisons with previous years when customer engagement was handled manually.  

 

The platform's users (including customers, suppliers, and First Climate) have transparent insights into the process through automated, KPI-based reporting. This allows First Climate to easily manage the application via the built-in management functionality and provide a high user experience (UX) through automated notifications.  

 

They now have an effectively digitized sales process that allows customers to purchase products for their net-zero journey without (manual) interaction with First Climate. It is a scalable platform that can be extended upstream to suppliers of sustainability projects or downstream to customers.  

 

This project is a so-called "lighthouse project" for First Climate to accelerate its digital transformation, in a flexible way with a modern approach.  

De resultaten


Voor First Climate biedt de oplossing grote waarde en inzicht in de lopende activiteiten, hoe het bedrijf in de loop van de tijd groeit en helpt het om klanten beter van dienst te zijn. Het maakt ook vergelijkingen mogelijk met voorgaande jaren waarin klantbetrokkenheid handmatig werd afgehandeld. 

 

De gebruikers van het platform (inclusief klanten, leveranciers en First Climate) hebben transparante inzichten in het proces door middel van geautomatiseerde, op KPI-gebaseerde rapportages. Hierdoor kan First Climate de applicatie eenvoudig beheren via de ingebouwde beheerfunctionaliteit en een hoge gebruikerservaring (UX) bieden via geautomatiseerde meldingen. 

 

Ze hebben nu een effectief gedigitaliseerd verkoopproces waarmee klanten producten kunnen kopen voor hun net-zero reis zonder (handmatige) interactie met First Climate. Het is een schaalbaar platform dat stroomopwaarts kan worden uitgebreid naar leveranciers van sustainability projecten of stroomafwaarts naar klanten. 

 

Dit project is een zo gehete “lighthouse project” voor First Climate om zijn digitale transformatie te versnellen, op een flexibele manier met een moderne invalshoek. 

bottom of page