top of page

European Air Traffic Control organization – Purchase request process

Europese luchtverkeersleidingsorganisatie – Bestelaanvragen

Voor een Europese luchtverkeersleider hebben we het Liberty Create low-code platform gebruikt om een digitaal aankoopproces te implementeren dat zowel voldoet aan het overheidsaankoopbeleid als aan bedrijfsspecifieke goedkeuringsstappen. Deze implementatie zorgt voor een gestroomlijnde en efficiënte afhandeling van aankoopverzoeken, wat uiteindelijk de algehele effectiviteit van de aankoopprocedures verhoogt. 

For a European air traffic control organization, we utilized the Liberty Create low-code platform to implement a digital purchase request process that adhered to both public entities purchasing policies and company-specific approval steps. This implementation allowed for streamlined and efficient handling of purchase requests, ultimately increasing the overall effectiveness of procurement procedures. 

Uitdagingen 


Binnen de organisatie leidden papieren aankoopverzoeken tot verschillende problemen:  

  • Ambtenaren konden tijdens het invullen van het papieren aankoopverzoek niet gemakkelijk interne regels en voorschriften raadplegen. 

  • Aankoopverzoeken vereisten extra stappen van de backoffice om het verzoek aan te vullen nadat het was overgedragen aan de aankoopafdeling. 

  • Ambtenaren hadden geen mogelijkheid om de voortgang van hun verzoek te volgen terwijl het in afwachting was van goedkeuring of nadat het door de backoffice was ontvangen, behalve door te e-mailen of het team te bellen.  

  • Aankoopverzoeken werden handmatig toegewezen aan inkopers en alle vervolgacties en overzichten werden bijgehouden met behulp van spreadsheets.  

  • De extra administratie en communicatie die vereist waren door het handmatige proces, leidden de aankoopmedewerkers af van hun kerntaak om de naleving van procedures te waarborgen en daadwerkelijk de goederen en diensten te bestellen.  

Challenges


Within this organization, the use of paper-based purchase request forms resulted in several issues:

  • Officials were not able to easily consult internal rules and regulations when filling out the purchase request on a paper document.

  • Purchase requests required additional steps to be taken by the back-office to improve the request's content after being handed over to the purchasing department.

  • Officials had no way of tracking the progress of their request when it was awaiting approval or after being received by the back-office, except for emailing or calling the team.

  • Purchase requests were manually allocated to purchasers, and all subsequent actions and overviews were tracked using spreadsheets.

  • The additional administration and communication required by the manual process diverted the purchasing team from their core duty of ensuring adherence to procedures and actually ordering the goods and services.

The solution


It became clear that the purchase request process had to adhere to thresholds and procedures determined by national public sector rules, but it also contained company-specific elements such as cost and budget center allocation, approval flows, and allocation to back-office team members. To achieve this, our team of analyst-developers carefully analyzed the existing process end-to-end, including all existing forms and information repositories, actors and constraints, opportunities, and potential pitfalls in close cooperation with the head of purchasing. Together, they created the data model and decision policies that were required as a baseline when creating the process flow and associated forms in Liberty Create, our chosen low-code platform.


Using Liberty Create, our team was able to instantly execute new versions of the process flow and forms and get immediate feedback from the purchasing team. The platform allowed for easy configuration of process steps and variables, keeping in mind the possibility of future process evolution and integration with other processes.


Officials are provided with detailed guidance at each stage of the process, offering an informative and helpful resource throughout the entire workflow. Process steps and fields that are not required are dynamically hidden. The information introduced is automatically compared to the required thresholds, which further informs the process and the approval flow.


Approvals are all given within the system, but helpful reminders are sent out through email. Cases can be routed back to the requestor with feedback, or rejected. Only when the request is fully validated by the business, the purchasing team will be involved to handle the approved request. The process also provides guidance to the back-office team on the procedure to be followed, including additional steps related to the procedure, such as all relevant dates and decisions in case of an extensive tendering procedure.


With very low effort, we were able to provide them with a customized user interface that perfectly matches their corporate branding. Using the Liberty Create low-code platform, we quickly and seamlessly incorporated their branding elements, including color schemes and logos, into the user interface. This customized design ensures a consistent user experience that aligns with the organization’s overall branding, improving the overall usability of the application. Our ability to quickly and easily integrate a customized user interface allowed for a streamlined and efficient user experience, ultimately contributing to a more successful project outcome.


As part of our solution, we provided them with easy self-service master data upload and download capabilities. The ability to self-service their master data upload and download ensures that they have complete control over their data, resulting in greater data accuracy and improved data management overall.


Using the Liberty Create low-code platform, we were able to quickly and easily spin up multiple environments and deploy between them with a single click. This feature significantly reduced the time and effort required to manage and deploy the application, allowing for rapid testing and deployment of new features and functionalities.


De oplossing 


Het werd duidelijk dat het aankoopverzoekproces moest voldoen aan bepaalde drempelwaardes en procedures die bepaald werden door nationale overheidsregels, maar het bevatte ook bedrijfsspecifieke elementen zoals kosten- en budgetcentrumtoewijzing, goedkeuringsstromen en toewijzing aan backofficemedewerkers. Om dit te bereiken, analyseerde ons team van analist-ontwikkelaars zorgvuldig het bestaande proces van begin tot eind, inclusief alle bestaande formulieren en informatiebronnen, actoren en beperkingen, kansen en potentiële valkuilen in nauwe samenwerking met het hoofd van aankoop. Samen creëerden ze het datamodel en het besluitvormingsbeleid dat nodig was als basis voor het maken van de processtroom en bijbehorende formulieren in Liberty Create, ons gekozen low-code platform. 


Met Liberty Create kon ons team onmiddellijk nieuwe versies van de processtroom en formulieren uitvoeren en direct feedback krijgen van het aankoopteam. Het platform maakte het gemakkelijk om processtappen en variabelen te configureren, met in het achterhoofd de mogelijkheid van toekomstige procesevolutie en integratie met andere processen 


Ambtenaren kregen gedetailleerde begeleiding bij elke fase van het proces, wat zorgde voor een informatief en nuttig contact gedurende de gehele workflow. Processtappen en velden die niet nodig zijn, worden dynamisch verborgen. De ingevoerde informatie wordt automatisch vergeleken met de vereiste waardes, wat verder bijdraagt aan het proces en de goedkeuringsstroom.  


Goedkeuringen worden allemaal binnen het systeem gegeven, maar behulpzame herinneringen worden via e-mail verstuurd. Cases kunnen met feedback naar de aanvrager worden teruggestuurd of afgewezen. Pas wanneer het verzoek volledig is gevalideerd, zal de aankoopdienst betrokken worden om het goedgekeurde verzoek af te handelen. Het proces biedt ook begeleiding aan het back-office team over de te volgen procedure, inclusief aanvullende stappen gerelateerd aan de procedure, zoals alle relevante data en beslissingen in het geval van een uitgebreide aanbestedingsprocedure.


Met minimale inspanning hebben we deze organisatie kunnen voorzien van een op maat gemaakte gebruikersinterface die perfect aansluit bij het bedrijfsimago. Met het Liberty Create low-code platform hebben we snel en naadloos de branding-elementen, waaronder kleurenschema's en logo's, in de gebruikersinterface verwerkt. Dit aangepaste ontwerp zorgt voor een consistente gebruikerservaring die aansluit bij de algehele branding en verbetert de algemene bruikbaarheid van de toepassing. Ons vermogen om snel en eenvoudig een aangepaste gebruikersinterface te integreren, zorgde voor een gestroomlijnde en efficiënte gebruikerservaring, wat uiteindelijk bijdroeg aan een succesvollere projectuitkomst. 


Als onderdeel van onze oplossing hebben we ze voorzien van eenvoudige self-service mogelijkheden voor het uploaden en downloaden van masterdata. Het vermogen om zelf hun masterdata te uploaden en downloaden, zorgt ervoor dit bedrijf volledige controle heeft over hun gegevens, wat resulteert in een grotere nauwkeurigheid van de gegevens en een algehele verbetering van het gegevensbeheer.  


Met het Liberty Create low-code platform konden we snel en eenvoudig meerdere omgevingen opzetten en met één klik tussen deze omgevingen inzetten. Deze methode verminderd aanzienlijk de tijd en moeite die nodig was om de toepassing te beheren en in te zetten, waardoor snelle tests en implementatie van nieuwe en functionaliteiten mogelijk wordt. 

The results


The Liberty Create low-code platform has allowed us to create a more efficient, streamlined, and intuitive purchase request process for the traffic control organization. With an improved procurement process, employees are able to easily access and acquire the materials and services they require, without the frustration and delay associated with traditional paper-based systems. This results in less time spent on administrative tasks, allowing employees to focus on more value-adding activities. For vendors, an improved procurement process enables them to better manage their inventory and respond more quickly to customer demand, improving overall service delivery. These positive experiences ultimately contribute to greater customer satisfaction, retention, and loyalty, ultimately leading to increased revenue and long-term success for the organization.

Resultaten


Het Liberty Create low-code platform heeft ons in staat gesteld om een efficiënter, gestroomlijnd en intuïtiever aankoopverzoekproces te creëren. Met een verbeterd aankoopproces kunnen medewerkers gemakkelijker toegang krijgen tot de benodigde materialen en diensten, zonder de frustratie en vertraging die gepaard gaan met traditionele papieren systemen. Dit resulteert in minder tijd besteed aan administratieve taken, waardoor medewerkers zich kunnen richten op activiteiten die meer waarde toevoegen. Voor leveranciers stelt een verbeterd aankoopproces hen in staat om hun voorraad beter te beheren en sneller te reageren op klantvragen, waardoor de algehele dienstverlening wordt verbeterd. Deze positieve ervaringen dragen uiteindelijk bij aan een grotere klanttevredenheid, retentie en loyaliteit, wat uiteindelijk leidt tot een verhoogde omzet en langdurig succes voor de organisatie. 

bottom of page